Regulament de ordine interioara


  Antrenamentele a câtorva zeci de persoane în spaţiul restrâns al sălii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea Clubului Sportiv Jishin-Do, discutat în Consiliul director şi aprobat. 
Regulamentul clubului nostru, ce va putea fi consultat şi pe pagina web www.jishindo.ro, va fi prelucrat cu toţi membrii clubului pentru a se evita anumite situaţii nedorite.
Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială pusă la dispoziţia clubului să poată fi folosită de toţi membrii şi în folosul acestora.


I. Exercitarea calităţii de membru al Clubului Sportiv Jishin-Do

A. Comportamentul în cadrul Clubului Sportiv Jishin-Do

 


1. Opţiunea pentru Clubul Sportiv Jishin-Do” înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în sala de antrenament, spaţiile anexe (vestiar, grupul sanitar) cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:


• Respectul manifestat constant faţă de colegi, antrenori şi personalul auxiliar al clubului.
• Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
• Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele clubului. Membrii din grupa de copii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu antrenorul în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
• Evitarea distrugerii sălii de antrenament, a spaţiilor anexe (vestiar, grupul sanitar), a bunurilor puse la dispoziţia clubului sau a celor personale, ale colegilor.
• Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor clubului asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele membrilor.
• Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
• formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către clubul nostru o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul din faţa formaţiei, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.


2. Toţi membrii clubului sunt obligaţi să păstreze curăţenia sălii de antrenament, a spaţiilor anexe (vestiar, grupul sanitar).
3. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în sală de antrenament, în spaţiile anexe (vestiar, grupul sanitar). În situaţia în care anumiţi colegi vor fi depistaţi consumând aceste produse, antrenorii, instructorii îi vor mustra în faţa formaţiei şi li se va interzice să mai participe la antrenament în acea zi . 
4. Membrilor clubului le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul sălii de antrenament, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
5. Toţi membrii clubului sunt obligaţi să păstreze toate bunurile, sala de antrenament, spaţiile anexe (vestiar, grupul sanitar), să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. 
6. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi antrenorilor, instructorilor.
7. Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, de către unul sau mai mulţi membrii, va/vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga grupă.
8. Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al antrenorului.

B. Organizarea activităţii didactice

9. Toţi membrii Clubului Sportiv Jishin-Do au dreptul să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile sportive organizate de club respectând programul stabilit de antrenor, instructor, într-o ţinută adecvată disciplinei practicată.
10. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea antrenamentelor corespunzătoare disciplinei practicate.
11. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru antrenament se va face în vestiarele aferente). 
12. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.
13. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat în sală.
14. Accesul în sala de antrenament al membrilor clubului va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor, pentru a nu deranja activităţile celorlalte grupe. 
15. La intrarea în sala de antrenament, cât şi la ieşire, membrii clubului  au obligaţia să salute în mod respectuos faţă de locul unde va fi sau a fost predată disciplina marţială. La intrarea în sală de antrenament fiecare membru este obligat să se descalţe de încălţămintea folosită afară, nu doar din punct de vedere al curăţeniei fizice a spaţiului, ci şi din punct de vedere spiritual în aşa fel încât atunci când intrăm în spaţiul de antrenament, zona în care se predă o artă marţială, lăsăm afară toate problemele, grijile, supărările personale, orgoliile şi suntem pregătiţi să primim cu sufletul şi mintea deschisă învăţăturile artelor marţiale. 
16. Cu cinci minute înainte de ora de încheiere a antrenamentului toată grupa de pregătire va părăsi spaţiul de antrenament pentru a face loc desfăşurării activităţii grupei următoare.
17. Antrenamentul se va desfăşura în condiţii de linişte pe cât posibil pentru a nu deranja cursurile altor grupe.
18. Deplasarea în sală între spaţiile de antrenament se face pe marginea acestora într-un mod organizat fără a deranja cursurile altor grupe.

19. În cazul în care unul dintre membrii clubului a întârziat la antrenament se prezintă înaintea antrenorului / instructorului și cere permisiune de a lua loc în formație. Dacă grupa se află în faza de încălzire (pregătirea organismului pentru efort) se poate alătura formației, în caz contrar va efectua încălzirea singur pe marginea spațiului de antrenament fără a deranja activitatea grupei, iar la finalizarea încălzirii cere permisiunea antrenorului / instructorului de a intra în formție.
20. Antrenamentul începe cu salut 
și se va termina cu salut, dovadă de respect față de disciplinele practicate, față de memoria maeștrilor, față de maeștrii, față antrenori, instructori și nu în ultimul rând față de colegir cărora le mulțumim pentru că î-și pun la dispoiție propriul corp pentru exersarea procedeelor de arte martiale, procedee care nu de puține ori sunt dureroase.
21. Explicarea procedeelor, a tehnicilor sunt urmărite cu cu aten
ție în liniște, iar la finalizarea explicațiilor se salută pentru mulțumire și cu confirmarea că sa înțeles. 
22. La executarea procedeelor cu partener cei doi parteneri se salută înainte 
și după efectuarea procedeelor dând dovadă de respect reciproc și mulțumire.
23. Efectuarea fiecărui procedeu sau tehnică cu partener, individual, sau în grup se face dor la comandă cu excep
ția cazului când se dă comanda (de voie). 
24. În timpul antrenamentelor, elevii nu vor părăsi sala de antrenament fără aprobarea antrenorului/instructorului.
25. În vestiar 
și grupul sanitar se va păstra ordinea și curățenia, ținuta și încălțămintea arnjate, schimbarea se face în liniște.
26. Prezen
ța la antrenamente este interzisă în cazurile:
De
Ø consum de alcool, droguri, substanțe interzise, halucinogene;
De
Ø îmbolnăvire (accidentare, boli contagioase).


27. Înscrierea copiilor la competi
țiile naționale sau internaţionale, stagii de pregătiere, cantonamente, excursii se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:
• caracterul predominant educativ al acţiunilor; 
• necesitatea deschiderii spre nou, spre necunoscut;
• responsabilitatea pentru un comportament exemplar;
• faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară.
• faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;
• că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie;
• condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul Consiliului director al Clubului Sportiv Jishin-Do; 
• necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;
• că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;
• sancţionarea abaterilor conform regulamentelor clubului, fiind posibilă şi excluderea în timpul derulării activităţii extracurriculare.

Selecţia copiilor pentru participarea la activităţi competițiile naționale sau internaţionale, stagii de pregătiere, cantonamente, excursii şi pentru acordarea de premii se va face în funcţie de nivelul de disciplină, de rezultatele în urm evaluării cu ocazia examenelor pentru acordarea de Centuri, de comportament, de numărul absenţelor motivate şi nemotivate. Pentru competițiile naționale sau internaţionale, stagii de pregătiere, cantonamente, excursii şi pentru acordarea de premii, o observaţie individuală are ca efect eliminarea elevului de la activităţile pentru care se fac înscrieri, în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a organizatorului, antrenorului, instructorului, conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.
28. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.
29. Comunicarea elev – antrenor, instructor cu privire la denumirile tehnice se va face în limba japoneză, iar explica
ția în limba română.

 

 


Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

1. Elevii scutiţi medical au obligaţia să informeze antrenorul sau instructorul, cu privire la problemele medicale apărute .
2. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din sala de antrenament, vestiar (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
3. Elevii au obligaţia să anunţe antrenorul / instructorul când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică.
4. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor bazei sportive.

Sancţiuni

1. Nu poate fi considerată minoră nici o abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
2. Membrii clubului care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi prin mustrare în fa
ța formației, și după caz și prin luarea altor măsuri pe măsura gravității faptei care poate duce până la excluderea din club.
3. Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori la acela
și antrenament.
4. În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă, antrenorii / instructorii vor lua măsuri pentru încetarea
și prevenirea producerii al acestor  fapte. 
5. Abaterile din afara clădirii sălii, care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate organelor competente.
6. Elevii claselor care tăinuiesc fapte de
- agresiune verbală sau fizică,
- încălcare a regulilor de igienă,
- deteriorare a bunurilor bazei sportive, a bunurilor personale;
vor fi informa
ți cu privire la gravitatea faptei, după caz prezentați ca exemple negative în fața formației sau excluşi din club.