Membrii, Drepturi si obligatii

 


MEMBRII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII, MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE MEMBRU

CLUBUL SPORTIV JISHIN-DO este alcătuit din următoarele categorii de membrii:

a) membrii fondatori, persoane fizice, care au participat şi au contribuit material şi moral la fondarea clubului sportiv şi la constituirea patrimoniului social;

b) membrii afiliaţi, persoane fizice sau juridice care se asociază ulterior fondării, care aderă la statutul clubului şi care acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor clubului în calitate de sportivi, antrenori sau instructori, şi care achită cotizaţia lunară;

c) membrii susţinători, persoane fizice sau juridice care deşi nu participă regulat la manifestările clubului, sprijină activitatea clubului prin donaţii şi sponsorizări;

d) membrii de onoare, personalităţi consacrate în activitatea sportivă practicată în următoarele ramuri sportive: AIKIDO , JU-JITSU, WUSHU KUNG-FU, QWAN  KI  DO, KARATE S.K.D.U.N., KARATE IKA, KARATE  EUREKA,  KARATE WADOR  RYU,  ASHIHARA KARATE, KARATE  SHORIN RYU, WADOKAI, ALL STILES, KENDO, KARATE  KYOKUSHINKAI  I.K.O 1, BOX, JUDO, KARATE KYOKUSHIN IKO 2, KARATE MODERN, KARATE TRADŢIONAL, KARATE WKC,  KEMPO, LUPTE LIBERE,  LUPTE GRECO ROMANE, SPORTUL PENTRU TOŢI, TAEKWONDO WTF,  TAEKWONDO ITF, TIR SPORTIV , SKY ARC,  care împărtăşesc obiectivele asociaţiei şi care au adus servicii deosebite în sprijinirea sportului.

Drepturi:

a) Membrii CLUBULUI SPORTIV JISHIN-DO beneficiază de posibilitatea practicării sportului în următoarele ramuri sportive AIKIDO , JU-JITSU, WUSHU KUNG-FU, QWAN  KI  DO, KARATE S.K.D.U.N., KARATE IKA, KARATE  EUREKA,  KARATE WADOR  RYU,  ASHIHARA KARATE, KARATE  SHORIN RYU, WADOKAI, ALL STILES, KENDO, KARATE  KYOKUSHINKAI  I.K.O 1, BOX, JUDO, KARATE KYOKUSHIN IKO 2,   KARATE MODERN , KARATE TRADŢIONAL, KARATE WKC,  KEMPO, LUPTE LIBERE,  LUPTE GRECO ROMANE, SPORTUL PENTRU TOŢI, TAEKWONDO WTF,  TAEKWONDO ITF, TIR SPORTIV , SKY ARC,  în mod organizat, pot folosi resursele materiale ale clubului şi pot participa la toate manifestările, acţiunile, competiţiile sau concursurile sportive organizate de club;

b) Au dreptul să participe ca reprezentanţi ai CLUBULUI SPORTIV JISHIN-DO la congrese, conferinţe, stagii de pregătire în ţară sau străinătate

c) Pot alege şi pot fi aleşi în organele de conducere ale clubului;

d) Au dreptul să participe la Adunările Generale ale clubului şi să-şi exercite dreptul de vot;

e) Au dreptul să prezinte propuneri Consiliului Director şi Adunării Generale a clubului sportiv, să iniţieze proiecte de programe, decizii şi propuneri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz;

f) Au dreptul să beneficieze de toate drepturile care decurg din Statut şi regulamente, în funcţie de calitatea şi atribuţiile pe care le îndeplineşte, de contribuţia şi rezultatele obţinute

g) Au dreptul să fie recompensaţi pentru rezultatele sportive deosebite

h) Pentru activitatea îndelungată sau rezultate deosebite, pot fi aleşi, la propunerea Consiliului Director, membrii de onoare, cu drept de vot consultativ;

Obligaţii:

a) Să cunoască, să respecte fără rezerve şi să aplice prevederile Statutului Clubului Sportiv JISHIN-DO, Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, Normele, Deciziile şi Hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director, precum şi prevederile Statutului şi Regulamentelor Federaţiilor Române de specialitate, Ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Deciziile Direcţiei Judeţene Pentru Sport şi Tineret Timiş cu incidenţă în domeniul activităţii clubului sportiv, principiile de loialitate, moralitate şi spirit sportiv;

b) Să reprezinte cu demnitate sportul romanesc şi să contribuie la obţinerea unor rezultate de prestigiu la competiţiile la care participă

c) Să respingă cu fermitate orice încercare de trucare a jocului, de corupere sau influenţare pe căi necinstite a rezultatelor, urmând să informeze imediat un reprezentant al clubului despre aceste situaţii

d) Să acţioneze cu perseverenţă pentru prevenirea şi combaterea actelor de brutalitate si violenţă huliganică, pentru promovarea spiritului de fair-play şi a unui comportament civilizat

e) Să nu admită, să combată şi să militeze ferm împotriva folosirii substanţelor interzise de organismele internaţionale şi de Agenţia Mondială Antidoping, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor

f) Să achite în termen şi în cuantumul fixat, cotizaţiile şi alte tipuri de taxe, excepţie făcând membrii de onoare;

g) Să acţioneze pentru respectarea şi apărarea imaginii şi prestigiului Clubului Sportiv JISHIN-DO şi a Federaţiilor Române de specialitate, organismelor şi a oficialilor acestora

h) Să urmărească atragerea de noi membrii şi de noi surse de venit;

i) În cazul membrilor afiliaţi, să participe la acţiunile sportive organizate de clubul sportiv.

Pentru a deveni membru al clubului, persoanele interesate vor depune o cerere la Consiliul Director, care va hotărî asupra acordării calităţii de membru.

a)      Calitatea de membru afiliat se dobândeşte după plata taxei de înscriere şi aprobarea afilierii de Consiliul Director.

b)      Consiliul Director poate hotărî în anumite condiţii, strict legate de activitatea sportivă, sau din motive legale, de ordine publică, siguranţă naţională, sau bune moravuri, însă fără a avea în vedere motive de discriminare fizică, psihică sau morală, neaprobarea afilierii anumitor membrii. Aceste condiţii se vor stabili prin Regulament intern.

c)      Membru de onoare poate fi orice persoană fizică sau juridică , proclamat ca atare prin hotărârea Adunării Generale.

(1) Calitatea de membru se pierde prin:

a) Neplata, la termen, timp de 2 luni consecutiv a taxelor şi cotizaţiilor;

b) Excluderea, în urma deciziei Adunării Generale a Clubului Sportiv JISHIN-DO pentru fapte repetate sau grave care încalcă dispoziţiile statutului, desfăşurarea unei campanii împotriva acestui club, neonorarea angajamentelor liber consimţite, lipsa de interes faţă de scopul şi obiectivele clubului;

c) Renunţarea la calitatea de membru, se poate face printr-o adresă scrisă către Consiliul Director al Clubului Sportiv JISHIN-DO, cu specificarea motivaţiei.

d) Dizolvarea Clubului Sportiv JISHIN-DO

e) Decesul membrului afiliat/susţinător/de onoare

(2) Membrul fondator sau afiliat, vinovat de încălcarea Statutului sau de alte abateri grave sancţionate de legea penală, poate fi exclus din club prin hotărârea Adunării Generale, luată cu votul majorităţii membrilor.

(3) Persoanele condamnate definitiv pentru încălcarea legii penale nu pot ocupa funcţii de conducere în club. În faza cercetării penale, persoanele cu funcţii de conducere vor fi suspendate din funcţie.

(4) Dacă un membru afiliat încalcă în mod repetat Statutul, regulamentele, hotărârile şi deciziile Clubului Sportiv JISHIN-DO, Consiliul Director poate să-i suspende drepturile, cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât cel mult până la proxima Adunare Generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau excluderea membrului respectiv din clubul sportiv. Un membru afiliat suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală, până la ridicarea sancţiunii.

(5) Membrul care se retrage sau este exclus din cadrul clubului, nu are nici un drept asupra patrimoniului clubului.